Microdochium – triggande faktorer och högriskperioder

Sjukdomar
Microdochium Nivale - Dagg

På hösten ligger daggen kvar längre eftersom dagarna blir kortare och gräset torkar långsammare. Detta ökar kraftigt risken för microdochium-fläckar. Årets relativt svala och fuktiga sommar har skapat förutsättningar för patogenen att överleva i grässvålen och jorden, vilket potentiellt kan orsaka sjukdomsutbrott tidigare under hösten.

Greenkeeper

Ofta har microdochium kopplats till lägre temperaturer under höst och vinter, men studier har visat att patogenen är mer aktiv vid högre temperaturer, förutsatt att det är tillräckligt fuktigt. Labbförsök har visat att tillväxten kan vara som störst vid 15–18 ⁰C, men i praktiken skapar detta små eller inga problem i gräsmattan.

Det beror på att gräset torkar ut snabbare när det är varmt och då hinner sjukdomen inte utvecklas. Det gäller även om gräset bevattnas. Dessutom råder det då bättre förutsättningar för gräset att växa så att det kan återhämta sig från skador. Då blir gräset friskare och mer motståndskraftigt mot sjukdomsangrepp.

Risken är störst när det är tillräckligt varmt för att sjukdomen ska utvecklas, men inte tillräckligt varmt för att gräset ska växa bra. Detta kan förstärkas ytterligare om andra faktorer påverkar gräsets hälsa, exempelvis näringsbrist, fukt, hårt slitage, skuggigt läge eller dålig rotbildning, vilket stressar gräset och gör det mer mottagligt för infektioner.

De modeller som Syngenta utformat utgår från nederbörds- och temperaturdata. De kan användas för att bedöma risken för att microdochium utvecklas och skapar problem på spelytan. Den högsta risken föreligger vid temperaturer på 4–7 ⁰C då det samtidigt regnar tre gånger under en rullande sexdagarsperiod (tabell 1). Vid lägre temperaturer minskar risken eftersom patogenens utveckling då går långsammare och avtar helt när det är under 0 ⁰C. Risken minskar även vid högre temperaturer då gräset är mer motståndskraftigt och mindre vått.

Microdochium tryckscala

Modellen har visat sig vara mycket bra och pålitlig och indikera när fungicider bör appliceras i förebyggande syfte. Oberoende tester utförda av forskningsinstitutet STRI har visat att behandlingar som baseras på Syngentas modell ger ett bättre skydd. Detta jämfört med behandlingar som gjorts när de första tecknen på sjukdomsangrepp synts. Färre, vältajmade appliceringar under säsongen gav dessutom ett bättre resultat.

Modellen är dock endast ett hjälpverktyg för banskötare och agronomer. Den baseras på ett begränsat antal parametrar, medan det i verkligheten finns en mängd faktorer som påverkar patogenernas utveckling.

En viktig faktor är gräsets fuktighet, och när banreparationer utförs under tidig höst kan det orsaka problem. När det blir svalare på nätterna på sensommaren kan luften inte hålla kvar lika mycket fukt, och då ökar fuktigheten på gräsytan. Samtidigt minskar transpirationen från gräset och guttationen ökar (dvs.när vatten sipprar ut ur gräsets klyvöppningar). Detta tillsammans innebär att gräset förblir fuktigt under längre perioder.

Greenkeeper

Även lufttemperatur och vindhastighet påverkar hur snabbt gräsytan torkar, medan jordtemperatur och gräsets tillväxtpotential kan indikera hur mottagligt gräset är för infektioner.

STRI har genomfört tester i Storbritannien som visar att FR321 – som innehåller både kontaktverkande Medallion och systemiskt verkande Heritage – var mycket effektivt mot microdochium-fläckar och att gräset också höll en bättre kvalitet under vintern. Appliceringar tajmades i syfte att minska mängden patogener i gräset och skydda det med Medallion, samtidigt som Heritage gav ett systemiskt skydd medan gräset fortfarande växte.

Kvalitet på gräsmattan

När sjukdomsangrepp skedde under september och oktober, och storleken på den drabbade gräsytan fördubblades från 5 till 10 % på ett obehandlat område, höll det kombinerade fungicidprogrammet tillbaka utbrottet under hela försöksperioden och förbättrade gräsets kvalité med 10 % (figur 1). Att 10 % av ytan är drabbad motsvarar drygt 50 m2 yta på en medelstor green, eller 1000 m2 på greenerna runt hela banan, vilket är helt ohållbart.

Flera års tester vid STRI visar att appliceringar av Syngentas produkter är mycket effektiva för att förhindra utveckling av microdochium-fläckar under hela säsongen. Behandlingarna ska då göras tidigt innan risken är som störst.

Att klimatförändringarna kommer att göra extrema väderhändelser vanligare – och att det periodvis råder väderförhållanden som är ovanliga för årstiden – gör det ännu viktigare att ha kunskap om hur väder påverkar patogener. När rätt information finns nära till hands blir det enklare för banskötare att justera sina integrerade växtskyddsstrategier.