Kontaktapplicering av fungicider på gräs

Applicering

Kontaktfungicider skyddar gräset under vintern då det råder stor risk för sjukdomsangrepp. Det är viktigt att välja rätt appliceringsmetod för att uppnå bästa möjliga resultat, menar Syngentas tekniska chef Glenn Kirby.

När man behandlar gräset med kontaktfungicider behöver medlet spridas ut och täcka grässtråna så väl det går. Detta för att förhindra att sjukdomssporer gror och hyfer tränger ner i klyvöppningar eller strån som skadats av gräsklippning eller fotsteg på frostigt gräs.

Med systemiska produkter kan den aktiva fungiciden spridas genom plantan från bladet, bladfästet eller till och med genom att sugas upp genom roten. Vid kontaktapplicering är dock själva appliceringsmetoden avgörande.

Ofta blandas olika produkter för olika ändamål i behållaren när en behandling ska göras. Den appliceringsmetod som väljs då bör därför vara en medveten kompromiss mellan önskade resultat och praktiska överväganden.

Men med tanke på den viktiga roll en kontaktfungicid har på vintern bör denna behandling utföras med en metod som gör att medlet täcker grässtråna så bra som möjligt. Appliceringen av en kontaktfungicid är en kritisk fas i ett sjukdomsbekämpningsprogram och det finns därför inget utrymme för kompromisser.

Kontaktprodukter är viktiga under perioder med långsam tillväxt eftersom systemiska ämnen då har liten eller ingen chans att transportera sig inuti plantan – i synnerhet eftersom det inte längre är tillåtet att använda propikonazol, som fungerade även vid relativt låga temperaturer, och iprodion, som lokalt kan tränga in i bladets ytlager.

Den kontaktfungicid som återstår är fludioxonil, som är det aktiva ämnet i Medallion TL och en viktig komponent i Instrata Elite.

Produktsammansättningarna är optimerade för att dropparna ska fastna på stråna och sprida ut sig jämnt över ytan. Genom att använda rätt munstycke, vattenmängd och tryck ökar chansen till att önskat resultat uppnås.

Vid tester som gjorts av STRI användes Ryder gräspigment för att avgöra hur väl grässtråna täcktes. Färgintensiteten gav då en bra indikation på hur det skulle fungera att applicera kontaktfungicider.

Resultaten visade att färgtäckningen förbättrades med 18 procent när munstycket Syngenta XC 04 användes, jämfört med när man använde ett standardmunstycke med driftreduktion. När det gällde jämnheten var XC-munstycket 22 procent bättre än ett standardmunstycke med 90 procents driftreduktion.

Eftersom alla munstycken avger olika stora droppar bör man tänka på att medlet enklare stannar kvar på bladen ju fler de små dropparna är. När dropparnas genomsnittliga diameter halveras ökar antalet droppar med en faktor åtta, vilket gör att ytan täcks mer effektivt.

Ett mindre munstycke, som exempelvis 025, avger vanligtvis fler små droppar som lättare stannar kvar på bladet. En 04 med samma tryck avger en större andel små till mellanstora droppar, vilket är bra för täckningsgraden, men vissa droppar når även ner till bladfästet.

Förutom munstycke är det även viktigt att välja rätt vattenmängd, körhastighet och spruttryck. Det är viktigt att vattenmängden är tillräcklig för att ge önskad täckning, vanligtvis 250 till 400 l/ha, men inte så stor att bladen blir så blöta att vätskan rinner av.

Vid Syngentas tester användes vattenkänsligt papper för att bedöma vad olika munstycken gav för täckning. Försöken visar att små droppar från ett 025-munstycke (vänster) gav god täckning och kvarhållning. Detta kan jämföras med ett 04-munstycke (mitten), vars större droppar flöt ihop och också gav god täckning, medan 08-munstycket överfuktade ytan så att vätskan rann bort från bladet.

På lågt klippta greener är bladytan mycket liten och det kan vara svårt att få besprutningsvätskan att ligga kvar på stråna. Genom att öka klipphöjden från tre till fem millimeter på vintern blir målytan större och det blir enklare att åstadkomma en bra täckning. En ökad klipphöjd gör också att plantan blir mindre stressad, vilket är en effektiv metod för att minska risken för sjukdomsangrepp.

Med mindre munstycken, t.ex. 025 XC (nedan) bör banskötaren välja en långsammare hastighet för att applicera en bestämd vattenmängd samt ha ett tryck på 2–3 bar. När man kör långsammare uppstår också mindre turbulens än när man kör fort, vilket kan påverka täckningens jämnhet. Dessutom förbättras bomstabiliteten betydligt vid lägre hastigheter så att munstyckena håller sig på en jämn nivå 50 cm över målet.

Det är också lätt att frestas att köra snabbare på långa, raka sträckor och sakta ner i slutet av banan, speciellt om man har en kontrollenhet som automatiskt ser till att sprutmängden blir jämn. Problemet är att när hastigheten ökar så ökar även trycket för att sprutmängden ska bibehållas, vilket även påverkar munstyckets prestanda och betydligt fler droppar kan då driva iväg med vinden.

Mindre droppar som skapas vid ett högre tryck är särskilt svåra att kontrollera så att de träffar målet. Det kan leda till miljöförluster, men sprutriktningen längs bommen kan också påverkas av vinddraget så att kontaktfungicidens täckning inte blir tillräcklig.

Med tanke på hur viktiga vinterfungicider är så är det värt att anstränga sig lite för att välja rätt munstycke och metod för att optimera behandlingen.

Rekommendationerna för optimal behandling med kontaktfungicider är följande:

Område

Munstycke

Vattenmängd

Tryck (bar)

Hastighet (km/h)

Greener

XC 025

200 – 300

2,0 – 3,0

4 – 5

Fairways och idrottsplaner

XC 04

220 – 380

2,0 – 3,0

5 – 7

Application Academy

Fördjupa dina kunskaper om sprutbehandlingar och registrera dig för att få chansen att delta i en kvalitetsutbildning vid Syngenta Application Academy. Lär dig mer om vetenskapen bakom spruttekniken från ledande branschspecialister samt fördjupa dina praktiska kunskaper och bli en förstklassig sprutoperatör.Ansökningstiden till Academy 2020 går ut i mitten av februari – men du kan fortfarande registrera dig för kommande event.

Läs alla artiklar i Greenkeeper International Insight här