Greencast Sweden - Rätt bevattningsprogram bidrar till att bryta ned thatch

Produkter

Ett förbättrat program för bevattning reducerar organiskt material i thatchen, vilket ökar jämnheten och spelbarheten på gräsytan.

Ny nordisk forskning har visat på en signifikant och synligt tjugofemprocentig minskning av organiskt material genom användning av Qualibra. Programmet snabbar upp vattentransporten, vilket ökar de aeroba förhållanden som i sin tur ökar mikroorganismernas aktivitet.

Vid användning av Qualibra:
• Transporteras vatten ned från ytan
• Skapas optimala förutsättningar för mikroorganismer att bryta ned de döda växdelarna
• Behålls fukt på djupet, så att gräsmattan förblir livskraftig och spänstig

För mycket kvarhållen fukt i de översta 50 mm av gräsmattan riskerar att skapa anaeroba förhållanden. Det kan begränsa aktiviteten och effekten hos de speciella mikroorganismer som är mest effektiva i nedbrytningen av organiskt material.

Varför minska mängden thatch?

Kombinationen av kvarhållen fukt og högre nivåer av mjukt organiskt material i gräsmattans yta är den främsta orsaken till mjuka, ojämnda greener som spelare ogillar.

Stora mängder thatch:
- Håller kvar fukt
- Skapar grogrund för sjukdomar
- Reducerar gräsets övervintring

Det effektiva programmet med Qualibra bevattningstillsats kan direkt hjälpa till att skapa fastare och jämnare ytor. Det ger ett långsiktigt friskt gräs och underlättar arbetet med att skapa förbättrade spelytor.

Qualibra försök


Försök genomförda vid Bioforsk Landvik, på en green med USGA-spec creeping bentgrass visar:
• Mer än en tjugofemprocentig reduktion av de döda växtdelarna efter endast en säsong med ett program av Qualibra bevattningstillsats
• Signifikant reduktion av riskerna för hydrofobicitet vid 5, 15, 30 och 50 mm djup
• Ökad hårdhet av greenytan

Jordmikrobers vetenskap
Organiskt material bryts ned genom en komplex samverkan mellan ett stort antal jordmikrober, inkluderande bakterier, svampar og aktinomyceter - tillsammans merd en större mikrofauna som till exempel protozoer, som är mest effektiv i att mineralisera organiskt material till för växter tillgängligt kväve N.

Optimala förhållanden för aeroba jordmikrober är typiskt:
- 50 procent markfukt
- Neutralt pH (6.5 - 7.5)
- Temperatur över 10

Vattensjuka jordar eller områden med torra partier kan hämma ikrobiell aktivitet. Genom at använda Qualibra hålls markfuktighet på optimalt nivå för att torka ut och värma upp ytskiktet så att mikrobiell aktivitet naturligt tillåts öka.

Frigörande av näringsämnen

Vid nedbrytning av organiskt material i thatch genom mikroorganismer frigörs gödningsämnen som direkt kan tillgodogöras av det friska gräset. Genom en mineraliseringsprocess omvandlar protozoa och mikrober organiska proteiner - inkluderande bakterier och svampar - till kväve N (NH4), som jordbakterier sedan omvandlar till för växter tillgängligt vattenlösligt kväve N (NO3).

De här återanvända klippresterna och annat organiskt material kan vara en mycket användbar och hållbar källa till gödning av gräsytorna. Genom att använda Qualibra, som även håller vatten och fukt djupare i jordytan omkring gräsets rötter, finns en större möjlighet för vattenlösliga näringsämnen att stanna kvar och tas upp av gräsplantorna, så dessa utvecklas på bästa sätt.

Sättet att bevattna jordytan spelar en tydlig och viktig roll för mikroorganismers aktivitet. Användning av Qualibra kan hjälpa till att upprätthålla rätt miljö, friskt gräs och en hög kvalitet på spelytorna.