Greencast Sweden - Vekstregulering med Primo MAXX på fairway

Produkter

Av Trygve S. Aamlid, Bioforsk Turfgrass Research Group

På de fleste golfbaner i Skandinavia klippes fairway to- tre ganger pr uke, og dette er en betydelig post i golfbanenes driftsbudsjett. Forsøk utført i regi av Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) viser at regelmessig sprøyting med vekstreguleringsmidlet Primo MAXX kan redusere veksthastigheten og dermed klippebehovet med om lag 1/3. Men for store doser av Primo MAXX kan føre til at gresset gulner og at løvetann og andre ugrasarter blir mer dominerende, så det er viktig å være nøye med dosering og sprøyteintervall.

I perioden 2007 -2013 ble det utført til sammen seks fairwayforsøk med Primo MAXX i Norge og Finland. I disse forsøka erfarte vi at det er lurt å begynne litt forsiktig. Gi første dose om forsommeren når gresset er i god vekst. Maksimaldosen ved første sprøyting bør ikke være over 0.8 l/ha, dvs. under halvparten av normaldosen på den svenske etiketten. For stor dose Primo MAXX til gress som er stresset på grunn tørke, kulde, tidlig sprøyting med stor dose ugrasmiddel, eller andre årsaker kan lett føre til at gresset gulner. Dette kan motvirkes ved å gi en liten dose nitrogen i sprøytevæska. Primo MAXX kan blandes med alle aktuelle flytende gjødselprodukter.


Med den relativt forsiktige startdosering som vi anbefaler skal man ikke forvente at det umiddelbart oppnås 30 % eller større reduksjon i veksten. Gresset trenger å venne seg til Primo MAXX og innta en ny fysiologisk balanse, der mindre av sukkeret fra fotosyntesen brukes på høydevekst, men heller lagres eller brukes til andre viktige oppgaver. Liten eller ingen visuell effekt, eventuelt noe mørkere gress etter den første sprøytinga med Primo MAXX må derfor betraktes som et godt tegn, og så får man heller komme tilbake med en ny sprøyting allerede et par uker etter den første. 
Etter hvert som gresset har inntatt sin nye fysiologiske balanse og greenkeeperen vinner mer erfaring kan doseringa økes opp mot 1.6 l/ha, og sprøyteintervallet strekkes til iallfall tre uker. Men generelt gjelder samme regel for Primo MAXX som for så mye annet i gresskjøtsel, nemlig at 'lite og ofte' er bedre enn 'mye og sjelden'. Forsøk i klimakammer med tilførsel av Primo MAXX ved ulik temperatur og daglengde tyder på hyppig sprøyting er spesielt viktig i nordisk klima. 

Respons hos ulike grasarter
Vi har ikke utført sammenliknende forsøk med Primo MAXX til ulike gressarter, men erfaringen fra STERF-prosjektene er at Primo MAXX gir større vekstreduksjon på fairwayer dominert av tunrapp (Poa annua) og engrapp (Poa pratensis) enn når rødsvingel (Festuca rubra) og engkvein (Agrostis capillaris) dominerer. Størst vekstreduksjon, om lag 65 % uten at det gikk ut over gressets visuelle kvalitet, hadde vi i et finsk forsøk på en fairway med nesten 100 % engrapp (Bildene 1 og 2). Flerårig raigras (Lolium perenne) viser ingen eller liten respons til Primo MAXX før dosen kommer godt over 2.0 l/ha, og sprøyting med mindre doser vil derfor føre til at raigrastuer blir ekstra synlige på fairway.Primo MAXX egner seg best på fairwayer med lite ugras
I likhet med raigras viser også typiske plenugras som løvetann, groblad, ryllik eller hvitkløver liten respons til Primo MAXX. Vi anbefaler derfor å bekjempe ugras før man tar Primo MAXX i bruk på fairway.

Stivere og mer opprett gress på fairway behandlet med Primo MAXX ?
I mai 2015 vil Bioforsk starte med det nye prosjektet 'Bærekraftig skjøtsel av fairway'. Her er ett av måla å studere hvor stor reduksjon i klippebehov, og dermed CO2 utslipp, som kan oppnås ved sprøyting med Primo MAXX på fairway med og uten vanninig. Vi vil også studere virkningen av vekstregulering på gressets spillekvalitet og evne til å reparere små og store divots. Med spillekvalitet tenker vi her spesielt på hvordan gresset bærer golfballen og dermed mulighetene for å få reine slag.

Etterord
Denne artikkelen er basert på STERF-forsøk og skrevet som en følge av at Syngenta er en av STERFs industrielle partnere. Forfatter er helt og fullt ansvarlig for artikkelens faglige innhold. Mer informasjon framgår av handboka 'Vekstregulering med Primo MAXX på golfbaner i Norden', som kan lastes ned fra STERFs hjemmeside, https://sterf.golf.se


Bilde 1: Måling av gressets høydevekst på engrappfairway. Foto: Oiva Niemeläinen.Bilde 2: Oppsamling og veiiing av avklipp i fairwayforsøk med Primo Maxx. Foto: Oiva Niemeläinen.

Bilde 3. I nye forsøk med Primo Maxx på fairway studeres om gresset blir stivere slik ballen holdes bedre oppe. Foto: Trygve S. Aamlid.