Eau de Vie | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Eau de Vie

Tekniska nyheter
21.02.2023

För gräs är vatten bokstavligt talat livet. Vatten är nödvändigt för fotosyntesen. När vätemolekylerna i H2O exponeras för solstrålning omvandlas kolet i CO2 till glukos (C6H12O6).

Utan denna fotokemiska reaktion börjar växten att vissna – med alla konsekvenser detta får på gräsmattans skick och banans kvalitet, skriver Syngentas tekniska chef Sean Loakes.

Därför är det viktigt att veta vid vilken tidpunkt detta inträffar. Det har visserligen varit mycket nederbörd i vinter, på vissa platser till och med översvämningar, men en mättad jord kan inte ta upp mer vatten.

Jorden börjar torka upp när det avdunstar mer än det regnar, vilket snabbt kan leda till uttorkning.

Olika jordar börjar torka ut vid olika tidpunkter på våren. De faktorer som påverkar är jordens textur, struktur och kompakthet samt hur mycket vatten de grässorter som växer på platsen behöver.

Enligt väderstatistiken börjar marken i södra England att torka ut i mars och en månad senare i Skottland. I Sverige varierar det ännu mer från norr till söder. Vid vilken tidpunkt det börjar bli torrt beror på hur vädret är det aktuella året och hur mycket vatten marken i fråga kan hålla kvar. Detta påverkar när jorden börjar torka ut och hur snabbt det går.

Även om det varierar beroende på region och säsong är trenden tydlig. I bilderna visas genomsnitt under tio år för två olika platser  (ovan Kent i södra England och nedan Ayr i Skottland. Observera att det är olika skalor).

På grund av klimatförändringarna kommer det att börja bli torrare tidigare på våren, samtidigt som torrperioder kan förekomma längre in på hösten.

På greener med bevattning kan man med en bra planering minska problemens omfattning. På fairways utan bevattning kan utdragna perioder med mycket torr jord få en större effekt på gräsets hälsa.

Gräs som tidigare kunde tåla tillfälliga perioder av extrem torka utsätts nu för högre press och fler skador nästan varje år, potentiellt förenat med stigande temperaturer.

Att investera i bevattning av fairways kan vara ett av de mest lönsamma sätten att bevara gräsets hälsa och banans skick, och det sett till hela året.

Om man studerar hur markfuktigheten har utvecklats de senaste säsongerna kan man se att det är bättre att bevattna tidigt på året när jorden fortfarande är fuktig och kan hålla kvar vattnet – jämfört med om man väntar till mitt i sommaren när det är så torrt att skador redan uppstått.

Banskötare bör fokusera på att bevattna gräset så att den tidpunkt då marken torkar ut infaller senare på säsongen. Då tål gräset perioder med svåra förhållanden bättre.

Samtidigt kortar man ner den tidsperiod då gräset utsätts för stressfaktorer i slutet av säsongen. Att behandla gräset med vätmedlet Qualibra för att hantera torka senare under säsongen kan ha stor positiv inverkan på gräsets hälsa och fairwayens kvalitet på lång sikt.

När gräset börjar påverkas fysiskt, om än tillfälligt, minskar grässtrånas fyllighet och de blir mer mottagliga för skador och kvaliteten blir märkbart sämre när gräset klipps.

Om fotosyntesen fortsätter att minska börjar gräset tära på de energireserver som gräset tidigare samlat på sig, främst i form av kolhydrater från rötterna. Att rotmassan minskar på sommaren är en naturlig och väldokumenterad reaktion, och studier visar att gräs ofta förlorar 60 % av sin rotmassa varje år.

Studier som gjorts vid European Institute of Turfgrass Science visar att 20 % mer fukt hålls kvar 6–8 cm ner i marken med Qualibra (och 10–12 cm ner hålls 17 % mer fukt kvar) jämfört med obehandlat gräs. Produkten var mer än dubbelt så effektiv som de andra vätmedel som testades i studien.

En annan effekt gäller vattenutnyttjandet. När gräs som behandlats med Qualibra torkat ut behövs det 50 % mindre vatten för att återställa en optimal fuktighet på 15–20 %. Detta jämfört med övriga vätmedel i studien. Studier har visat att medlet främjar rotmassan så att rötterna går djupare och bevarar sin livskraft.

Sjukdomsangrepp

Antraknos har länge kopplats till stressfaktorer som gräset utsätts för under sommaren. De viktigaste faktorerna är vattenbrist, värme, ljus, näringsbrist och fysisk skada. Genom att motverka någon av dessa faktorer kan man minska risken, men bevattning bör definitivt stå med på prioriteringslistan.

På senare år har allt fler fall av dollarfläckar rapporterats.

Patogenen trivs när den underliggande jorden är torr men gräsytan är våt av dagg eller regn. När dagstemperaturen överskrider 20 ⁰C uppträder små bleka fläckar, som snabbt kan breda ut sig och bilda stora ytor med dött gräs. Fairways med vitgröe och rödsvingel är mest mottagliga för angrepp, särskilt om jorden är näringsfattig.

Statistik över sjukdomsangrepp sommaren 2022 visar att dollarfläckar återkommande uppstod under torra förhållanden mellan maj och augusti. Statistiken för 2020 och 2021 visar på samma mönster. På fairways kan ett integrerat växtskyddsprogram minska risken. Instrata Elite är exempelvis godkänt för användning på platser där det ofta uppstått skador till följd av dollarfläckar.

På många banor har också häxringar blivit vanligare. Eftersom gräsets allmänna hälsa och färg påverkas av torra förhållanden blir de mörkgröna ringarna som orsakas av jordsvampen visuellt mer synliga.

Att ha ett integrerat växtskyddsprogram för att hantera fukt och näring är då lika viktigt som att applicera en Heritage-fungicid för att motverka patogenerna i jorden.

Komma åt skadedjur

Studier visar också att åtgärder för att hantera markfukten kan ha en stor betydelse för hur bra olika bekämpningsmedel fungerar, särskilt på fairways. När marken är torr tenderar harkrankslarver (nedan) och pingborrelarver att förflytta sig längre ner i jorden. Det gör att det blir svårare att bekämpa dem med insekticiden Acelepryn eller nematodbehandlingar.

Att bibehålla fukten i jordens övre lager har visat sig vara effektivt för att skadedjur ska hålla sig högst 6 cm ner i jorden. Det är också viktigt att det ligger en fuktfilm runt jordpartiklarna för att nematoderna ska överleva, kunna röra sig och hitta fram till larverna.