Våren är här – dags för ogräsbekämpning | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Våren är här – dags för ogräsbekämpning

Tekniska nyheter
30.04.2023

Undersökningen Syngenta Golf Player Survey visar att golfare rankar en ogräsfri yta som den näst viktigaste faktorn när det gäller gräskvalitet, det var bara ytans jämnhet som ansågs vara viktigare. Längre ner på listan kom greenhastighet, fasthet och att gräset inte har spår av sjukdomsangrepp.

Om man bekämpar ogräs tidigt på våren med Overtake skapar detta bättre möjligheter för gräset att återhämta sig, samtidigt som förhållandena under den mest hektiska spelsäsongen optimeras. Genom att ta bort ogräs och på så sätt undvika att tillföra näring till ogräset, kan man se till att en högre andel av de dyrbara näringsämnena utnyttjas fullt ut av gräset, samtidigt som man minskar konkurrensen om fukt och ljus.

Tidig bekämpning kan också vara mer effektiv när ogräset är mindre, innan det hinner bygga upp en sockerreserv i röttern, som i sin tur gör det svårare att döda plantan senare under säsongen.

Ogräset måste vara aktivt växande vid applikationen för att bekämpningsmedlet snabbt ska kunna tas upp av bladen och för att det ska kunna transporteras ner till rötterna.

Växter som förflyttar fotosyntetiskt genererade kolhydrater från bladet ner till roten för lagring tar oavsiktligt med sig den absorberade aktiva substansen.

Behandling under perioder med långsam eller obefintlig ogrästillväxt kan medföra en risk för minskad total avdödning av målväxten. Dessutom kan de eventuella negativa effekter en herbicidbehandling kan få på gräset bli mer uttalade eller långvariga om gräset inte växer aktivt.

Två bra indikatorer på tillväxt är marktemperaturprognoser och Growing Degree Days (GDD). Båda finns tillgängliga gratis på webbplatsen Syngenta Turf. Uppgifterna om "Viktiga temperaturdata för grästillväxt" på vädersidan ger en hel veckas prognos för marktemperaturer på 10 cm djup, markytans temperatur samt frostvarning.

Beräkna GDD-vârdet för dina banor

Marktemperaturen antas ofta hålla sig stabilare under en längre period jämfört med lufttemperaturen. På ett djup av 10 cm visar dock marktemperatursensorer att denna faktiskt följer lufttemperaturen relativt väl. På våren kan temperaturen fluktuera med upp till 10 ⁰C eller mer under dagen, särskilt på ljusa sandiga greenkonstruktioner.

WeatherPro på Syngentas webbplats tillhandahåller en ännu mer detaljerad kartläggning av prognostiserade yt- och marktemperaturer samt markfuktighet – och det går även att få ytterligare detaljinformation avseende mer djupgående förhållande i markprofilen.

WeatherPro-kartor
Kartorna är särskilt användbara när man vill se hur väderförhållandena förändras under ett dygn. Även om lufttemperaturen under våren kan stiga ordentligt under dagtid så att en applicering skulle kunna göras, kommer planttillväxten att avstanna om det blir frost på natten och herbiciden får då ingen effekt på ogräset.

GDD kan också ge en bra indikation på hur aktiv ogrästillväxten är och vara till hjälp när det gäller att bestämma lämplig tidpunkt för herbicidbehandling. Väderförhållandena under våren de senaste åren har även innefattat några verkligt torra perioder, vilket i kombination med marktemperaturen också kan begränsa den aktiva tillväxten.

Förutom att det går snabbare och är mer effektivt att bekämpa ogräs med behandlingar under perioder av aktiv tillväxt, kan gräset också snabbt sprida sig och fylla de luckor som uppstår efter att ogräset avlägsnats. Det är viktigt för spelytans kvalitet och för att minimera risken för att ogräsfrön gror där det uppstått fläckar med bar jord. Vid tidigare bekämpning av mindre ogräs blir det färre fläckar med bar jord. En kraftig tillväxt av gräset döljer också eventuella fula bruna fläckar där gräset vissnat, särskilt om det förekommer krypande ogräs i gräsmattan.

Utöver de förhållanden som gynnar en jämn tillväxt kan vädret också ha stor betydelse för när herbicidbehandlingar bör göras på våren. Antalet möjliga besprutningsdagar begränsas vanligtvis av blåsiga förhållanden och frekventa regnskurar. Det är också ofta en hektisk tid på golfbanan, vilket kan begränsa möjligheterna till besprutning.

Prognos för besprutningstidpunkter
På Syngentas webbplats finns ett mycket användbart verktyg som ger en Prognos för besprutningstidpunkter – klicka på fliken "Ground Spraying" på vädersidan. Här anges tidpunkter då förhållandena är som gynnsammast för applicering, inklusive färgkodning för rekommenderad tidpunkt; tidpunkter då möjligheterna är begränsade eller när väderförhållanden indikerar att besprutning bör undvikas. Den identifierar också tillfällen då användning av avdriftsreducerande munstycken skulle kunna ge fler möjligheter till besprutning.

Försök med det nya  ogräsmedlet Overtake för bredbladiga ogräs från Syngenta har visat att det är mycket effektivt mot ett brett spektrum av ogräs när det appliceras med en lägre vattenvolym på 200 liter per hektar, jämfört med de 400 eller 600 liter per hektar som vanligtvis rekommenderas för andra herbicider.

Genom att använda en lägre vattenvolym kan operatörerna ta sig runt på banan på betydligt kortare tid och med mindre störningar för golfspelarna. Dessutom har omfattande studier av applicering visat att lägre vattenvolymer kan resultera i att droppar och aktiva herbicida ämnen stannar kvar längre på bladet på målväxten än vid övervätning och avrinning från bladet, vilket kan ske vid applicering med högre volymer Detta är särskilt viktigt när det gäller vissa ogräsarter med vaxartade blad som är erkänt svåra att behandla.

Applikationstekniker
Försök har visat att en bekämpningsgrad på över 80 % vid en dosering med 200 l/ha kan reduceras till mindre än 60 % vid samma dosering med 500 l/ha. Försöken visade också hur viktigt det är att ha tillräckligt med vatten för att få en god bladtäckning, och vid en dosering på 125 l/ha sjönk herbicidresultaten till 50 % ogräsdöd.

Applicering med 200 l/ha underlättar användningen av det avdriftsreducerande lila munstycket Syngenta 025 Turf Nozzle med ett droppspektrum som är utformat för täckning av bladverket och för att hålla kvar medlet på bladet.

Detta munstycke skulle ge 200 l/ha vid framåtgång med en hastighet på 5 km/h och en optimal trycknivå på 2,0 bar.

Operatörer som arbetar med högre vattenvolymer måste vanligtvis öka trycket i sprutan för att uppnå önskad effekt, vilket oundvikligen leder till att man får en högre andel fina droppar i sprutblandningen med en ökad benägenhet för avdrift.

Hormonbaserade herbicider
Om man använder samma 025-munstycke för att sprida 400 l/ha skulle man t.ex. behöva sakta ner sprutningen till 3 km/h och öka arbetstrycket till över 3,0 bar - vilket skulle ta längre tid och öka risken för avdrift av mindre droppar.

För att bekämpa bredbladiga ogräs och uppnå bästa möjliga resultat behöver man normalt göra en specifik behandling vid en optimal tidpunkt.

Detta gäller särskilt hormonella herbicider, där kombinationer av tankblandningar med gödningsmedel, spårämnen eller tillväxtreglerare (PGR) rekommenderas att undvikas.  

Det är viktigt att identifiera de ogräs som finns i gräsmattan för att kunna välja en lämplig bredspektrumherbicid.  Genom att tajma in behandlingen och fokusera på appliceringstekniken kan man uppnå en hög bekämpningsnivå med en enda applicering.