Heritage - Fungicider | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Heritage

senast uppdaterad:
20.12.2021

Fungicider

Authorisation Number: 
5574
Förpackningsstorlek: 
12 x 0.5kg
Aktiv substans: 
Resistensgrupp: 
Strobilurin Fungicide
Formulering: 
Vattendispergerbart granulat
Verkningssätt: 
Systemisk

Heritage år ett systemisk strobulurin mot svampangrepp på golfbanor och idrottsanläggningar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Legal warning

Hazard Statements

 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Precautionary Statements

 • P391 Samla upp spill P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare

Other Restriction of Use

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Tank mixing

Att blanda produkter för spraybehandlingar kan spara tid och pengar. Det är dock viktigt att testa om produkterna är kompatibla och undvika kombinationer som kan vara giftiga för känsliga grässorter.
Vissa produkter måste tillsättas i en särskild ordning för att risken för inkompabilitet ska minimeras. Den enkla regeln är att följa wwwWales

Kolla GreenCast.se

Tank mix preparation

Konsultera och följa rekommendationerna från partnerprodukterna. Varje produkt ska tillsättas separat till huvuddelen av vattnet i spraytanken och blandas noggrant innan nästa kemikalie tillsätts.

Implementation particular terms

Applicera inte med ULV-sprutor. Se till att sprutan är ren och inställd så att den ger rätt volym och en jämn avlagring. Använd inte silikonbaserade produkter med HERITAGE.

Sprutteknik

Fyll spruttanken till hälften med rent vatten och tillsätt erforderlig mängd HERITAGE till tanken. Fullfölj påfyllningen, blanda väl och använd omedelbart.

Vattenmängd

125 - 1000l/ha

Pressure

Typiskt spraytryck är 2-4 bar.

Regnfasthet

1 timme.

Frost sensitivity

Skydda från frost.

Tank mix lifespan

Låt inte sprayblandningen stå över natten. Förbered bara den mängd som krävs för omedelbar användning.

Tank mix stability

Stabil

Minor use

Type 2 Fairy Rings

 • Telefonnummer för nödsituationer
  Nödtelefon Alarm 112
  Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

 • Heritage är en unik bredspektrum svampmedel som är effektiv mot blad-, kron- och rotsvampar.

  Features

  • Tre typer av aktivitet - kontakt, systemisk och translaminär
  • Jämn distribution på grund av stabil xylemrörlighet
  • Absorberas genom rötter, krona, skott och blad
  • Ny tillväxt
  • Aktiv återvinning
  • ​Fysiologiska fördelar som resulterar i förbättrad vatteneffektivitet

   

  Benefits

  Enastående grässäkerhet
  Motverkar blad- och jordsjukdomar
  Kontroll och förebyggande av ett brett spektrum av sjukdomar inklusive Fusarium patch, Take-all patch, Anthracnose, Brown patch, Leaf spot, Rust sjukdom och Type 2 Fairy Rings