Syngenta XC-munstycken: Revolutionerar sprutapplicering

Tekniska nyheter
Nozzles

Banor med suverän kvalitet på gräset är målet för alla banchefer och greenkeepers. För att uppnå detta krävs en kombination av goda kunskaper om gräshantering, högkvalitativa och pålitliga produkter, skicklig hantering av maskiner och bästa tillgängliga teknik för sprutapplicering.

I den här artikeln beskriver vi tekniken bakom sprutapplicering, de innovativa munstyckena Turf XC Nozzles och deras fördelar vid professionellt underhåll av banor. Vi tar även upp optimering av sprutvinkel, kalibreringstekniker och betydelsen av att underhålla utrustningen. Genom att förstå och ta hänsyn till dessa faktorer, kan operatörer väsentligen förbättra sina underhållsrutiner. Munstycken spelar en avgörande roll för att resultatet ska bli jämnt och fint när man applicerar näring, tillväxtreglerare eller växtskyddsmedel. Varje munstycke genererar en mängd droppstorlekar och förståelsen av dropparnas karaktär är grundläggande för att kunna optimera effektiviteten.


 
Traditionella utmaningar: Flat Fan Nozzles
Det har länge varit vanligt att använda Flat Fan Nozzles (flatstrålemunstycken) vid sprutapplicering, dock har de sina begränsningar när det gäller finstråigt gräs. De stora droppar som genereras av flatstrålemunstyckena tenderar att studsa eller rulla av blanka fina grässtrån, vilket resulterar i ökad avdrift, sämre effektivitet och därmed minskat produktvärde. Små droppar är å andra sidan mer benägna att drifta iväg, men fäster samtidigt bättre på bladytan. Utmaningen med små droppar är därför att förhindra avdrift och att få dem att faktiskt nå bladen.


 
Air Induction (AI) Nozzles gör entré
På senare år har Air Induction Nozzles (luftinduktionsmunstycken) visat sig vara ett överlägset alternativ till flatstrålemunstycken. Grundprincipen för dessa munstycken är att utnyttja venturi-effekten för att öka atomiseringen och reducera avdriften genom att tillföra luft till vätskeströmmen. Denna utveckling har markant förbättrat täckningsgraden samtidigt som risken för avdrift minskat.
 


Syngenta Turf XC Nozzles
Bland alla tillgängliga luftinduktionsmunstycken framstår Syngenta Turf XC-munstycken som en banbrytande teknisk innovation. Syngenta XC-munstycken är specialdesignade så att en luftfylld bubbla skapas inuti varje droppe när droppen lämnar munstycket. När droppen når bladet fungerar luftkudden i droppen som en stötdämpare som avsevärt ökar retentionen. Jämfört med andra luftinduktions- och lågdriftsmunstycken ger spraybehandlingar med XC-munstycken exceptionellt bra resultat
 

Nozzles fördelarÖkad täckningsgrad och reducerad avdrift med XC-teknik
XC-nozzles producerar markant fler droppar per millimeter sprutvätska jämfört med luftinduktions- eller low driftmunstycken. Den ökade dropptätheten garanterar en optimal täckning av bladen. En annan viktig fördel med XC-munstycken är deras förmåga att skapa stora droppar med ökad hastighet vilket gör dropparna mindre benägna att drifta. Detta reducerar risken för avdrift till områden som inte ska besprutas och säkerställer maximal produkteffektivitet. Med XC-munstycken kan operatörer skydda miljön och minimera risken för att andra områden än målytan exponeras.
 

Nozzles fler dropparSprutvinkelns betydelse för täckningen
Att uppnå optimal täckning av bladens yta är essentiellt för att uppnå maximal produkteffektivitet och ett starkt och friskt gräs. Användningen av traditionella flatstrålemunstycken, vilka pekar rakt nedåt, är ofta problematisk på grund av att spridaren rör sig framåt. Detta resulterar i en ojämn distribution där ena sidan av bladet får 50 % mer täckning än den andra sidan. Det här förhållandet bekräftas av oberoende studier genomförda av Silsoe Spray Application Unit.
 

För att undvika denna ojämna fördelning tillverkas Syngentas XC-munstycken med en inbyggd vinkling. Sprutriktningen är medvetet riktad bakåt vilket uppväger spridarens rörelse framåt. Resultatet blir att dropparna träffar bladet vertikalt och täcker båda sidor av bladet. Spruttekniker hos Silsoe har för varje storlek på XC-munstycket, med beaktande av spridarens normala arbetstempo, noggrant beräknat munstyckets ideala vinkel.

Nozzle bakåtvinkelBesprutningshöjdens betydelse för täckningen
Att konstant behålla samma höjd genom hela besprutningen är väldigt viktigt för att uppnå en jämn mönstertäckning. Att hålla en jämn höjd på platta idrottsplatser med gräs är relativt oproblematiskt. På golfbanor med onduleringar blir sprayhöjden varierande, vilket kan påverka spraymönstret och appliceringens jämnhet. De flesta munstycken fungerar som bäst på en höjd av 50 cm över målet vilket ger en dubbel överlappning som minimerar riskerna för inkonsekvens i sprutmönstret. 

Problemen uppstår när utrustningen körs i sluttningar. När det börjar slutta uppåt faller bommen ner och munstyckets höjd kan då sjunka till 30 cm eller mindre vilket resulterar i ojämn täckning. När utrustningen når toppen av en backe, kan munstyckets höjd öka till 70 cm eller mer.
 

Nozzles - Ojämn boom-höjdDen innovativa lösningen: Syngenta XC-nozzles
Syngenta Turf XC-munstyckena har bland annat utvecklats för att effektivt åtgärda detta problem. Munstyckets unika elliptiska mynning säkerställer, trots en höjd på 30 cm eller lägre, att dropparna sprids jämnt över ytan. Även under mycket backiga förhållanden behåller XC-munstyckena en jämn och konsekvent täckning. Skillnaden i täckning längs hela sprutbommen blir endast 2–5 %. Flatstrålemunstycken fungerar i dessa fall mycket inkonsekvent vilket resulterar i variationer i täckningsgrad på över 25 %.
 

Standard nozzle
Syngenta XC nozzleTips för mätning av korrekt besprutningshöjd
Det är av yttersta vikt att mäta besprutningshöjden från munstyckets mynning till gräsytan, snarare än att enbart förlita sig på bommens höjd. Vissa maskiner har munstyckena monterade 10 till 15 cm under bommen vilket starkt bidrar till ett ojämnt besprutningsmönster, om man enbart mäter bommens höjd.

Se till att horisontella bomsprutor verkligen är horisontella längs hela bommen. Bommar som hänger på sidorna medför att munstyckena ligger lägre på sidorna än i mitten vilket kan innebära inkonsekvent applicering. Kontrollera med jämna mellanrum och justera bommen så att hela bommen ligger horisontellt.

 

Optimera resultatet med korrekt kalibrering
Korrekt kalibrering är essentiellt för en precis och effektiv applicering. Kalibreringen säkerställer att man använder rätt vattenvolym vilket främjar effektiv produktdistribution och minskar svinnet. En operatör bör regelbundet kalibrera varje uppsättning munstycken och vara vaksam på tecken på förslitning eller ojämna mönster. Vissa flytande gödningsmedel, i synnerhet de som innehåller järn, kan verka slipande och leda till ökat slitage på munstycket.

 

Rekommenderad kalibreringsprocess
Följ denna systematiska metod för en effektiv kalibrering:

  • Mät utflödet från varje munstycke i milliliter per minut. Använd en mätcylinder och ett stoppur och notera hur lång tid det tar att nå en viss volym
  • Justera tryck, hastighet eller storlek på munstycke för att uppnå önskat flöde
  • Upprepa kalibreringsprocessen med jämna mellanrum och håll utkik efter förslitningar och skador
  • Upprätta en förteckning över kalibreringen av varje uppsättning munstycken, detta kommer att vara behjälpligt som referens vid framtida kalibreringar

 

Underhåll av maskiner: En hörnsten för optimal prestanda
Vid sidan av kalibrering bör operatören prioritera rutinmässigt underhåll för att garantera konsekvent och effektiv besprutning. När det gäller underhåll av maskiner bör följande viktiga punkter beaktas:

  • Däcktryck: Kontrollera regelbundet att däcken håller rekommenderat tryck. Rätt tryck säkerställer optimal stabilitet och manövrering.
  • Pump- och ventiltätningar: Kontrollera regelbundet tätningar på pump och ventiler beträffande tecken på slitage eller annan försämring. Byt ut tätningar för att undvika läckage och minskad effektivitet. En bra intervall för kontroll av tätningar är efter 500 eller 600 timmars användning.
  • Inspektion av rör: Kontrollera med jämna mellanrum alla rör och titta efter förslitningar, sprickor eller annat som kan påverka besprutningen. Skadade rör bör omgående bytas ut, detta för att kunna bibehålla en optimal sprutprestanda.
  • Rutinmässiga kontroller: En årlig besprutningstest (NSTS) rekommenderas starkt. Denna grundliga undersökning säkerställer att viktiga komponenter uppfyller branschstandarder.

För att göra kalibreringen mindre tidskrävande kan operatörer använda en munstyckshållare med plats för tre eller fyra bajonetthöljen vilket möjliggör ett snabbt och smidigt byte av munstycke. Alternativt kan ett kompletterande set av munstyckshållare inhandlas och förses med tätningar. Förvara varje set i separata genomskinliga plastlådor märkta med storlek så går det snabbt och smidigt att byta munstycken. Med den här behändiga metoden slipper du den tidsödande och krångliga uppgiften att byta varje munstycke separat.
 
 

Betydelsen av att hantera utrustningen på ett kunnigt, noggrant och konsekvent sätt
Det är mycket viktigt att man får en jämn täckning i besprutningen. Betänk följande scenario; en volym på 300 l/ha appliceras med ett 04-munstycke och en framdrift på 6 km/h. Om operatören har en tendens att sakta ner när denne närmar sig eller lämnar en green så kan detta ha en stor påverkan på appliceringsvolymen. Om hastigheten sänks från 6 km/h till 3 km/h innebär det en volymökning på 50 %.

För att ytterligare belysa hur stor påverkan detta kan få; antag att operatören gör likadant varje eller varannan vecka när denne som ett led i ett tillväxtreglerande program applicerar Primo Maxx. Det kan innebära att en viss sektion av greenens utkant, eventuellt på alla greener runt hela golfbanan, kan ha besprutats med 50 % högre dos än vad som avsetts under hela säsongen. Det finns då risk att överdoseringen, kombinerat med den underhållsstress som greenens kanter normalt utsätts för, kan resultera i signifikant reducerad gräskvalitiet. Att så långt som möjligt bibehålla samma hastighet är avgörande för att kunna applicera jämt och konsekvent.


Slutsats
Syngenta Turf XC-munstycken med dess luftinduktions-teknik, vinklade sprutmönster och höga täckningsgrad ger oöverträffade fördelar när det gäller kvarhållande, minskad avdrift och ökad allmän gräshälsa. Korrekta kalibreringstekniker och proaktivt maskinunderhåll är avgörande när det gäller att garantera korrekta och effektiva appliceringar. Genom att ta till sig av dessa råd kan banskötare ta banskötseln till nya nivåer, uppnå utmärkta resultat och över lag förhöja kvaliteten på alla gräsytor.