Tips om fungicidbehandling vintertid| Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Tips om fungicidbehandling vintertid

Spraying greens 1
Svampangrepp under tidig vinter kan få förödande konsekvenser och problemen kan bestå ända in på våren och sommaren – vilket försämrar golfupplevelsen och ökar underhållskostnaderna.

Ett effektivt integrerat växtskydd med en proaktiv fungicidbehandling kan minska risken för att gräsmattan blir angripen. För att uppnå bästa resultat gäller det dock att bemästra konsten att sprutbehandla.

Börja med att kontrollera utrustningen – det är viktigt att den är korrekt inställd. All sprut utrustning ska underhållas och inspekteras i enlighet med gällande standarder. 

Sprayer set-up - Check even tyre pressures
Däcken fungerar som stötdämpare åt spraymekanismen. Kontrollera att de har samma tryck, gärna det lägsta rekommenderade trycket i relation till utrustningens vikt.

Sprayer set-up - NSTS test certification
Det krävas att sprut utrustning testas regelbundet, men oavsett är besiktning en fördel eftersom man då kan undvika kostsamma fel.

Kalibrera och beräkna – många banskötare är ovana vid att kalibrera sprut utrustning, men egentligen borde det vara en enkel rutinsak.

På GreenCasts webbplats finns en instruktionsfilm om hur man kalibrerar och ställer in utrustningen samt information om vilka beräkningar som behöver göras. 

Sprayer set-up - Nozzle check and calibration
Att kontrollera munstyckena och kalibrera dem så att de sprutar jämnt borde vara en rutinsak eftersom det är ett enkelt sätt att undvika problem.

Kontrollera först spruteffekten vid olika hastigheter och arbetstryck, och därefter att munstyckena sprayar jämnt längs hela bommen.

Använd alltid en mätcylinder vid kalibreringen och inte en mätkopp. Det är viktigt att det blir exakt.

Om ett enskilt munstycke avviker +/-5 % från medelvärdet bör hela uppsättningen bytas ut

Sprayer set-up - Speed check for sprayer calibration
En korrekt kalibrering omfattar kontroll av sprayhastigheten samt en exakt beräkning av hur stort område som ska besprutas.

Det kan vara bra att med hjälp av en GPS-app kontrollera vilken körhastighet som krävs i relation till det område som ska besprutas.

Ställ in rätt höjd – de flesta munstycken är utformade för att fungera bäst på 50 centimeters höjd, med en viss flexibilitet. Om de sitter för lågt kan sprutmönstret bli ojämnt. Innehåller behandlingen gödningsmedel eller järntillskott bildas då ofta ränder. Om de sitter för högt sprids sprayen lätt för vinden.

Även Syngenta XC Nozzle fungerar bäst på 50 cm avstånd, men är designade för att ge en större flexibilitet. Sprutmönstret förblir jämnt även vid en höjd på 30 cm, och om bommen höjs över 50 cm går det ändå att spruta med relativt god precision. Detta är särskilt viktigt på ondulerade golfbanor.

Syngenta XC Nozzle working
Den nya munstyckstekniken ger bättre täckning, större flexibilitet och betydligt mindre förlust av besprutningsmedel.

Höjdindikatorerna är enkla att montera och gör att man hela tiden har kontroll över bommens höjd.

Tänk på att alltid mäta avståndet mellan målet och munstycket, inte upp till bommen. På vissa sprayaggregat kan det skilja 10 cm eller mer.

Hitta rätt vinkel – Med traditionella platta munstycken besprutas vanligtvis den ena sidan av bladet mer än det andra. När man applicerar kontaktfungicider vintertid kan delar av bladen då bli oskyddade. Syngentas XC Nozzles är designade så att spraystrålen träffar bladen ur en vinkel som är inställd för att kompensera den framåtgående rörelsen. Detta för att få en bättre täckning på vertikala bladytor.

XC Nozzles ska monteras med bajonettkopplingar* av standardtyp och fästas på bommen med "Syngenta" riktat framåt så att strålen riktas bakåt.

*Om sprutningsutrustningen är av Hardi-modell behövs en konverterare för att standardmunstycken, inklusive XC Nozzles, ska kunna användas.

Välj rätt storlek på munstycke – de munstycken man väljer ska ha en storlek som passar för den vattenvolym som krävs. Det är enklare att finjustera vattenvolymen om man känner till hur den fungicid man använder fungerar.

Rena kontaktfungicider som används vintertid behöver både täcka och stanna kvar på grässtråna. En stor vattenvolym med stora droppar riskerar då att göra stråna alltför våta så att medlet rinner av. Med en mindre vattenvolym och XC Nozzles sprutmönster stannar medlet lättare kvar på bladen – och när man besprutar greener med 4 mm kort gräs är målytan väldigt liten!

Contact+ Medallion TL har dock den fördelen att den även är verksam på sporer i filten. Det är därför inget större problem om en del spray rinner av bladen.

Om man använder systemiska fungicider som tas upp av rötterna, exempelvis på hösten när gräset fortfarande växer, då är täckningen mindre viktig eftersom fungiciden kommer att röra sig i plantan för att åtgärda begynnande sjukdomsangrepp. Det aktiva ämnet tas upp av roten och transporteras genom det växande grässtrået för att ge ett långvarigt skydd.

I praktiken ger ett 025-munstycke bäst balans mellan vattenvolym, tryck och hastighet för de flesta greener. På större områden, som besprutas i högre hastighet, kan 04-munstycken vara lämpligare. För applicering med stora vattenvolymer, då syftet är att medlet ska tränga ner i rötterna, kan ett 08-munstycke användas.

Greencast Turf App
syngentaturf.se och i GreenCast Turf App finns räckviddstabeller för alla XC Nozzle, vilket gör det enklare att göra rätt inställningar.

Anpassa besprutningen – att ha kunskap om det område som ska besprutas är avgörande för hur stor mängd vatten och besprutningsmedel som ska användas. Om man exempelvis ska behandla ett antal greener är det viktigt att ha kunskap om var och en av dem.

Det går att köpa verktyg som kan användas för att kartlägga banor, men man kan även göra manuella beräkningar med hjälp av en bärbar GPS. Ett annat alternativ är att göra beräkningar med hjälp av Google earth-bilder och kostnadsfria kartprogram.

Kom ihåg att justera besprutningsplanerna om greenerna omdesignas under vintern.

Bedöm riskerna för att tajma rätt – Tajming är viktigt för att det ska gå att förhindra skadliga angrepp – särskilt under vintern när skador kan bestå i månader innan det går att restaurera gräsmattan.

Det gäller då att ha kunskap om sjukdomshistorik, att inspektera misstänkta angrepp samt studera de prognoser som finns på Greencasts webbplats. Det blir då enklare att optimera tajmingen och behandlingarna innan skadan är skedd. Oftast är målet att bespruta gräset strax innan ett angrepp sker så att man får ett maximalt skydd under riskperioder.

Fungicider fungerar effektivast när de används proaktivt, innan sjukdomssymptomen har orsakat skada och stressat gräset. Om det uppstått synliga skador kan exempelvis Instrata användas för att snabbare stoppa angreppet och förhindra nya utbrott.

Utöver att bedöma risken för sjukdomsangrepp bör man göra en bedömning av vid vilken tidpunkt behandlingen bör göras. Om det finns en risk för angrepp den närmaste tiden, eller om det ska arrangeras en tävling och gräset måste hålla hög kvalitet, samtidigt som väderprognosen är ofördelaktig, då kan det vara lämpligt att tidigarelägga behandlingen.

På Syngenta turfs webbplats finns både riskprognoser och beskrivningar av när behandlingar bör göras.

Syngentas munstycken XC Nozzles är också så effektiva att man frigör tre, fyra dagar i månaden jämfört med om man använder vanliga platta spridare.

Var varsam vid påfyllning – Det behöver knappast sägas att det är både slösaktigt och potentiellt miljöskadligt att spilla ut koncentrerade kemikalier. Det finns ett antal användbara verktyg som kan minska risken för spill. Med en diskbänk i plåt monterad på en fast ram går det enklare att exakt mäta upp kemikalier i en behållare. Om du ställer en ren hink under avloppshålet kan rester spolas ner och tas tillvara så att inget går förlorat.

Tappa inte de små folielock som kan sitta på pesticidbehållare eftersom det kan finnas spår av koncentrerade kemikalier på dem. Syngentas S-Pac är designade så att det inte behövs någon täckfolie, vilket gör dem säkrare och enklare.

Fyll alltid på sprayutrustningen på en lämplig plats där eventuellt spill kan tas tillvara. Strö gärna ut sågspån eller högabsorberande kattsand så att eventuellt spill enkelt kan sopas upp med kvast och skyffel samt läggas i plastpåsar som märks på lämpligt sätt.

Fyll inte sprayutrustningen så mycket att det riskerar att rinna över. Kontrollera att induktionstratten är hel och det inte finns några luftläckor. Risken är annars att det bildas skum när behållaren fylls på. Risken med dåligt blandade produkter är att de kan börja skumma och att det då rinner över.

Har man en flödesmätare på inloppsslangen går det att se exakt hur mycket tanken innehåller, vilket är svårare med blotta ögat. Det finns även särskilda avstängningsmekanismer som gör att man inte kan råka fylla på för mycket.

Greencast Turf App kan användas för att beräkna tankblandningen. Där finns även applikationsråd och man kan enkelt att registrera sina åtgärder och aktiviteter.

Rengöring – Om du gjort en korrekt beräkning och appliceringen utfördes på rätt sätt bör det endast vara lite eller ingen blandning kvar i tanken när det är klart. Det bästa är att behandla den sista greenen med en något lägre spruthastighet, skölja ur behållaren och sedan spraya ut resterna på den sista greenen så att den får en full dos. Alternativt kan resterna sprutas ut på ett obehandlat område.

Rengör utrustningen utvändigt på en lämplig plats där vattnet kan samlas upp och tas tillvara, eller på en gräsmatta där det inte finns någon risk för att kemikalierna rinner ner i något vattendrag.

Sprayer set-up - Clean tank
När utrustningen är ren både in- och utvändigt går det enklare att lokalisera eventuella problem.

Behållare ska sköljas ur tre gånger, först helst innan arbetet är helt klart så att innehållet kan användas för fortsatt sprutning. Det fungerar mycket bra att spola rent via induktionstratten, men kontrollera också att alla rester avlägsnats.

Registrering av åtgärder – För att integrerade behandlingar mot sjukdomsangrepp ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att alla åtgärder noteras, exempelvis mekaniska behandlingar, gödsling, toppdressning och sprutbehandlingar samt även rådande väderförhållanden. Med mobilappen GreenCast Turf App kan du snabbt och enkelt registrera allt sådant och sedan använda noteringarna som referens.

Med tiden får du ökade kunskaper om när sjukdomsangrepp riskerar att ske på den aktuella golfbanan och vilka åtgärder eller behandlingar som fungerar bäst, samtidigt som det blir enklare att utforma en hållbar behandlingsstrategi för framtiden.

Spraying greens 1
Med en korrekt inställd besprutningsutrustning och god hantering får gräsmattan ett bättre skydd samtidigt som miljön skyddas.