XC-tekniken träffar mitt i prick

Syngentas applikationsspecialist Tom Robinson förklarar vetenskapen bakom applicering med sprutmunstycke - och hur den nya XC-tekniken kan lösa besprutningsoperatörers olika praktiska problem på golfbanors och sportanläggningars gräsområden.

De senaste skyddsprodukterna för gräs kan uppnå enastående resultat. Men det är sprutoperatörens kompetens och utveckling inom tekniken denne använder som kan utgöra den avgörande skillnaden mellan en acceptabel nivå av kontroll, och ett enastående resultat som bibehåller den höga gräskvalitet som alltmer efterfrågas av dagens spelare.

Besprutningsoperatörerna står inför ett antal unika utmaningar för att uppnå exakta och konsekventa resultat, och står ofta samtidigt under noggrann översikt av en kritisk spelarpublik. Att förstå sprutappliceringens grunder, identifiera vilka mål som ska träffas och inse behovet av effektiv timing är alla centrala delar av konsten att applicera

Dessutom, måste dagens operatörer vara ännu mer uppmärksamma på det väsentliga besprutningsområdet, för att undvika problem med avfall och minimera risker för miljön.

Munstyckemekanik - droppspektrum

Alla munstycken producerar olika droppstorlekar; stora munstycken tenderar att producera större droppar med större hastighet, medan små munstycken skapar mindre droppar. I allmänhet stannar små droppar kvar på de blanka bladen på gräsanläggningar, där stora, fasta droppar tenderar att studsa eller rulla av. Små droppar med låg hastighet är däremot mycket mer mottagliga för avdrift.

Detta problem är särskilt svårt vid besprutning av ytor med fint gräs. När sprayen sänker sig tvingar den bort luft som är i vägen. I långt, grovt gräs är det relativt enkelt och i praktiken är det luftrörelsen som effektivt drar sprayen in i målet. Men med en kortklippt fin gräsyta, till exempel en golfgreen, finns det ingenstans för den förskjutna luften att ta vägen, vilket medför att alla fina sprutpartiklar med låg hastighet får mycket svårt att komma till ytan och många går förlorade som avdrift. Fairways och sportgräsytor hamnar vanligtvis någonstans mellan de två ytterligheterna.

Men att helt enkelt öka droppstorleken är ingen lösning för att motverka avdrift. Genom att använda ett traditionellt platt fläktmunstycke fördubblas droppstorleken och antalet droppar som produceras reduceras med en faktor på åtta, och täckningen av en planyta eller ett område kan då bli fyra gånger mindre för varje mängd vatten. Dessutom, användningen av större platta fläktmunstycken för att producera större vattendroppar tenderar att resultera i högre vattenvolymer, vilket kan leda till övervattning av bladytan samt överdriven produktavrinning och produktförlust.

Med den nya munstycketekniken har vi även kunnat se tillkomsten av luftinduktionsmunstycken (AI), där varje droppe innehåller en liten luftbubbla. När sprayen passerar genom munstycket, sugs luft in genom en venturi-effekt och blandas med sprutvätskan. Även om dropparna är större, storlek för storlek, fungerar luftkudden som en stötdämpare när dropparna träffar bladet, vilket betyder att de har lättare för att stanna kvar på bladytan, jämfört med en stor solid vattendroppe.

Genom att använda denna design producerar de nya Syngenta XC-munstyckena för gräs betydligt fler droppar per milliliter sprutvätska, jämfört med andra AI-munstycken eller avdriftsreducerande munstycken som har testats. Detta bidrar till en god täckning av bladet. Tester har visat att ett 04 XC-bladmunstycke producerar små droppar som är mindre än 3 % sub 100 micron och mycket känsliga för avdrift, jämfört med 14 % med ett traditionellt platt fläktmunstycke.

Den extra hastigheten hos de större dropparna innebär att de är betydligt mindre känsliga för avdrift. I praktiken, skapar avdriftsreduktion vanligtvis i genomsnitt 3-4 extra dagar per månad som är lämpliga för besprutning - detta möjliggör snabbare behandlingar, vilket är nödvändigt för att uppnå bättre resultat. Hantering av avdrift är särskilt viktigt i rekreationssituationer som är under offentlig granskning. 

Effekten kan ses tydligt i praktiken, även under relativt stilla betingelser. På bilden nedan är sprutan utrustad med konventionella platta fläktmunstycken i den vänstra delen av bommen och nya XC Turf-munstycken i den högra delen.

Val av munsstycksstorlek

Storleken på munstycksöppningen dikterar primär besprutningsvattenvolym, vilken ligger inom parametrarna för sprutarens hastighet och driftstryck. Utflöden är standardiserade, där ett 04-munstycke ger dubbelt utlopp på ett 02-munstycke vid varje given hastighet och givet tryck, medan en 08 ger dubbelt så mycket utflöde som en 04, etc.

Framåthastigheten har också en effekt på den vattenvolym som fysiskt appliceras. Att till exempel minska hastigheten från sex till fyra km/t, ökar vattenvolymen och därmed användningsmängden av produkten med 50 %. Detta är en faktor att beakta vid besprutning av greener, till exempel, där det finns en tendens att sakta ner vid början och slutet av varje körning.   

Att höja drifttrycket kommer också att öka vattenvolymen, men som ett resultat tenderar detta att öka antalet små droppar och därmed också risken för avdrift, särskilt med traditionella platta fläktmunstycken. Minskning av trycket kommer också att minska munstyckets avdrift, men kan äventyra sprutmönstret och hastigheten när dropparna slår emot och klibbar sig fast på målet. De flesta munstycken är utformade för att fungera som mest effektivt vid 3-4 bar.

Munstycken med variabelt tryck (VP) är en användbar utveckling, genom att munstyckena kan användas med ett bredare tryckintervall, i vissa fall ner till så lite som 1 bar. Detta kan verkligen hjälpa om vinden stiger vid besprutningen, då kan sänkning av trycket hjälpa till att få jobbet färdigt, även om besprutningen kanske inte blir riktigt lika effektiv. Kom ihåg att du kommer att behöva justera framåthastigheten efteråt, men en god förståelse för sambandet mellan hastighet och tryck kommer att underlätta detta. 

Medan ett munstyckes storlek kan leverera olika vattenvolymer genom att anpassa hastighet och tryck, kan du bli mer effektiv och noggrann i din korrekta applicering av den mest lämpliga vattenvolymen genom att välja olika munstyckestorlekar. Ett bra urval att ha tillgängligt för konsekvent applicering i de flesta grässituationer vid 2-3 bar skulle vara en uppsättning av 025-munstycken för greener, vilka levererar en vattenvolym på 200-300 l/ha vid 4-5 km/t, 04:or som applicerar 220-380 l/ha vid 5-7 KPH på fairways och en uppsättning med 08:or som levererar 450-770 l/ha vid 5-7 km/t.

Hastighet

4 km/t

5 km/t

7 km/t

Tryck (bar)

2

3

2

3

2

3

025

245

300

196

240

140

171

04

392

480

314

384

224

274

08

784

960

627

768

448

590

Munstyckets utflöde (l/ha) från Syngenta XC-munstycken för gräs vid typisk besprutningshastighet och tryck. Operatörer kan finjustera appliceringsmängden under kalibreringsprocessen, genom att justera hastigheten och trycket därefter. En gratis online-kalkylator på GreenCasts webbplats kan användas för att räkna ut de optimala inställningarna för nödvändigt utflöde.

Detta är väldigt enkelt om du har en sprutare med munstyckshållare som accepterar tre eller fyra bajonetthöljen, där du kan sätta i de nödvändiga uppsättningarna och helt enkelt vrida runt till önskat munstycke. Om inte, är det lättare om du köper flera uppsättningar med munstyckshållare, vilka är relativt billiga, och gör dem klara i verkstaden med tätningarna färdigmonterade. Förvara varje uppsättning i en separat, genomskinlig plastlåda, med namn och storlek skrivet på toppen, och byt helt enkelt bajonetter vid byte av munstycken, i stället för det tidsödande och komplicerade jobbet att ändra varje enskilt munstycke.

Notera alltid besprutningsutflöden för alla dina munstycken, eftersom dessa kommer att vara ovärderliga vid kalibrering av sprutan och inrättandet av optimal prestanda för din individuella spruta.

Besprutningshöjden bestämmer mönstertäckningen

Munstyckets höjd är en kritisk faktor för att uppnå jämn täckning över hela gräsytan. På platta ytor som idrottsplatser och arenor är det relativt enkelt, och jämn höjd kan hållas konstant - men var försiktig på ytor där spelområdet höjs och sedan sänks nedför en sluttning vid kanterna.

Men på golfbanor där sluttningar och vågor är en integrerad del för att skapa en utmaning för spelarna, kan variationen i munstyckets höjd ha en djupgående inverkan på sprutmönstret och konsekvent applicering.

De flesta munstycken är utformade för optimal prestanda vid arbete på en höjd av 50 cm över målet, för att ge dubbel överlappning som minimerar eventuell inkonsekvens i sprutmönstret. Problem kan uppstå när en sprutare går uppför en sluttning, bommen faller ner och munstyckets höjd då kan sjunka till 30 cm eller mindre. När sprutaren når toppen av en backe, kan munstyckets höjd hoppa upp till 70 cm eller mer.

Effekten kommer att vara svårare ju större avståndet är mellan bommen och den bakre hjulaxeln som fungerar som svängpunkt. Med självgående sprutare kan detta avstånd vara ganska kompakt, men med nyttofordon eller traktorsprutare som vanligen används på golfbanor kan effekterna bli ganska allvarliga. Vissa grässprutare har numera bommar med automatiska höjdsensorer, som kan vara effektiva vid bomutjämning vid sprutning på sluttningar, men i allmänhet inte är tillräckligt snabba för att reagera på plötsliga förändringar på sluttningar. Se alltid till att sensorerna hålls rena.

Provomgångar med traditionella platta fläktmunstycken vid 30 cm spruthöjd har genomgående påvisat en skillnad på över 25 % variation i sprutvolym längsmed bommen. En sådan stor över- eller underdosering av olika växtarter kan ha en stor påverkan på produktprestandan av fungicider och gödlingsmedel.

För att ta itu med detta problem har de nya Syngenta Turf XC-munstyckena utformats för ge ett mycket mer konsekvent sprutmönster om munstyckehöjden sjunker till 30 cm eller lägre. Nyckeln är förvånansvärt inte att helt enkelt göra sprutmönster bredare än det normala 110 grader. Nej, det har krävt ett helt nytt tillvägagångssätt för att skapa utformingen av munstyckets öppning, ett som inkorporerar en unik elliptisk design, vilket garanterar en mer jämn fördelning av droppar över hela sprutmönster.

XC-munstyckena ger ni en sprutöverlappning över tre munstyckestorlekar vid en höjd på 50 cm. Men om höjden sänks till 30 cm vid en sluttning, kommer man ändå upprätthålla mycket mer konsekvent och jämnare täckning, vanligtvis med en skillnad på mellan 2% och 5% för hela sprutbommen.

 

Det är också viktigt att komma ihåg att inte mäta bommhöjden, utan att man mäter avståndet från munstyckets spets till marken, när man fastställer höjd. Detta är viktigt eftersom munstyckena kan sitta 10 till 15 cm lägre än bommen på vissa maskiner, vilket kan ha en stor effekt på sprutmönster.

Kontrollera även att hela bommen ligger vågrätt. Ett antal sprutoperatörer upplevde att de nya munstyckena har en större risk för hängande bommar, med munstycken på ändorna 5 till 10 cm lägre än de i mitten, vilket gör konsekvent tillämpning omöjlig.

Ett råd är att fästa Syngentas höjdindikatorer på båda ändor av bommen. Dessa flexibla plastband kan snabbt fästas vid bommen, och är förmarkerade med intervallet på 5 cm. Rikta in botten av ett munstycke med en av markeringarna, räkna upp 10 markeringar till och klipp av resten. Detta kan ge en enkel visuell indikation att bommen har en jämn och korrekt höjd.

Som regel är det bättre att ha bommen vid en 50 cm höjd än att den sitter för lågt när man tar itu med svårbehandlad mark. Dock så ökas avvikelserisken hand i hand med bommens höjd. Prover på Silsoe Research Institute har påvisat att 70 cm höjd har en markant påverkan på avvikselserisken. Nya munstycketeknologin är utformad för att ta itu med dessa markproblem.

Rätt vinkel för att träffa mitt i prick

Med de flesta spruttillämpningarna är målet att få en konsekvent täckning över hela bladytan för att maximera produktretention och optimera upptag. Problemet med traditionella platta fläktmunstycken är att de sprutar rakt nedåt, vilket inte särskilt effektivt eftersom att kombinationen med den samtidiga framåtrörelsen gör att den ena sidan av bladet för mer än 50 % av besprutningen och den andra sidan blir mindre skyddad. Detta har genomgått oberoende utvärdering av Silsoe Spay Application Unit.

Lösningen var att inkorporera en inriktad vinkel i designen av de nya Syngenta Turf XC-munstyckena, så att medlet riktas bakåt, vilket motverkar framåtrörelsen av sprutaren och levererar en jämn besprutning som faller rakt nedåt och täcker båda sidor av bladen. Vinkeln för varje XC-munstycke har testats och beräknats av spruttekniker från Silsoe för att leverera optimal markbesprutning vid typiska hastigheter.

Dessutom kan det vinklade sprutmönstret ge bättre penetration in i jorden om man använder de större 08-munstyckena som designats för användning med vätmedel, flytande gödselmedel och jordfungicider. 

Andra nödvändigheter

Kalibrera din sprutare noggrant för varje uppsättning munstycken, och kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller ojämna mönster. Vissa flytande gödselmedel, speciellt järn, kan vara sträva och leda till slitage. Om man faller in i rutinen av att kontrollera sin kalibrering kommer det bara ta några minuter.

Maskinunderhåll, inklusive däcktryck, pump- och ventiltätningar och rörkontroller, är ytterst viktigt. En årlig National Sprayer Testing Scheme (NSTS) MOT rekommenderas starkt för alla sprutare, men måste kompletteras med rutinkontroller före varje användning.