Motverka vinterskador: Uttorkning på greener

Allmänt
Desiccation

Att greener torkar ut under vintern kan orsaka stora problem. När marken är frusen eller det är väldigt kallt, och mer fukt försvinner än vad som kan tas upp, kan gräskronorna dö och gräset kan inte återfuktas.

Uttorkning förekommer visserligen överallt, men det är vanligare i vissa geografiska områden, som nära kusterna i Norden. När gräset inte har något skyddande snö- eller istäcke kan det exponeras för kalla, uttorkande vindar, låg fuktighet och frusen jord som inte kan tillhandahålla vatten. Långvarig exponering för en eller flera av dessa faktorer kan bidra till allvarlig uttorkning.

Även på våren, när faran kan tyckas vara över, finns det en risk på kortklippta gräsytor, greener eller fairways där snö och is nyligen har töat bort. Gräs i vintervila kan lätt torka ut om det utsätts för kalla, uttorkande vindar. Även greenernas uppbyggnad och design kan påverka hur mycket fukt gräset kan hålla kvar. Greener på sandig, väldränerad mark är särskilt sårbara. Upphöjda partier på greener och fairways löper större risk än lägre liggande ytor. Vissa grässorter, som vitgröe och rajgräs torkar lättare ut jämfört med exempelvis rödsvingel och vengräs. 

För att förhindra uttorkning går det att göra ett antal förebyggande saker:

Reglera fukthalten
På senhösten och tidig vinter är det viktigt att förhindra att gräset torkar ut. Med ett högkvalitativt vätmedel som Qualibra kan man säkerställa att det finns tillräckligt med fukt i rotzonen och att fukten är jämnt fördelad.

Qualibra

Luftning och toppdressing
Om man luftar och toppdressar gräset tidigt på hösten förbättras jordstrukturen så att rötterna kan nå längre ner, vilket minskar risken för uttorkning. På högriskplatser är det dock viktigt att luftningshålen får tid att repareras innan det blir vinter. På vissa platser föredrar banskötare att låta luftningshållen stå öppna på greenerna under vintern så att överflödig fukt kan ledas bort från ytan. Men på platser där det råder hög risk  kan öppna luftningshål bidra till uttorkning. Det är viktigt att känna till hur det fungerat tidigare år när man ska avgöra om hålen ska lämnas öppna eller inte. Om man inte vet kan det vara bra att endast lufta lågt liggande ytor.

Förebyggande åtgärder
Genom att ställa upp vindskydd eller skärmar runt greener, eller lägga över ett genomsläppligt täckmaterial, kan man skydda gräset mot hårda vindar och minska fuktförlusten. Täta täckmaterial kan skydda mot uttorkning och även mot isbildning och "Crown hydration". Applicera en antitorkmedel-spray som lägger sig som en tunn film på gräset för att förhindra avdunstning. Hydrosådd "mulch" eller tung, sand toppdressing på gräsytor som tidigare drabbats kan ge ytterligare skydd.

 

Impermeable cover

 

Permeable cover

 

Bunkerkanter
Bunkerkanter utsätts ofta för vind, vilket kan leda till uttorkning om snötäcket tas bort. Vissa banskötare väljer att lägga ett tjockt lager sand längs bunkerkanterna för att skydda dem mot uttorkande vindar. Sanden blir också stabil när den fryser till och ligger kvar även om det blåser.

Om oturen ändå är framme och gräset blir uttorkat finns det sätt att främja läkningen:

Översådd
När våren kommer kan översådd med en lämplig grässort reparera skadade områden. Det kan vara bra att välja grässorter som gror vid lägre temperaturer, för att senare blanda in andra, mer önskvärda sorter. Täckmaterial kan användas för att snabba upp groningen och etableringen, beroende på tillgängliga resurser.

Fuktreglering
Det är viktigt med bevattning i lämplig mängd för att gräset ska kunna återhämta sig. Observera dock att för mycket bevattning kan orsaka andra skador. Qualibra bidrar inte bara till att motverka uttorkning, medlet hjälper också torkat gräs att återfuktas och återhämta sig, plus att nytt gräs enklare kan etablera sig.

Sammanfattningsvis är uttorkning ett stort hot mot greener i vårt nordiska klimat. Genom att förstå orsakerna och vidta förebyggande åtgärder går det att skydda greenerna och säkerställa att de är i toppform så snart som möjligt på våren.