Medallion - Fungicider | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Medallion

senast uppdaterad:
10.03.2021

Fungicider

Authorisation Number: 
5075
Förpackningsstorlek: 
3 liter
Aktiv substans: 
Resistensgrupp: 
Phenylpyrrole Chemistry Group
Formulering: 
SC Suspension concentrate
Verkningssätt: 
Protectant, Contact+


Medallion TL Contact+ är ett extremt effektiva kontaktsvampmedel med ett brett spektrum, samt skyddande och kontaktverkande egenskaper för kontroll av snömögel (Microdochium nivale), användbara nivåer av kontroll av bladfläcksjuka (Drechslera spp.) och reducering av antraknos (Colletotrichum graminicola) på förvaltade rekreationsområden med gräs samt andra gräsområden. Medallion TL erbjuder en ny och spännande möjlighet att ge enastående höga nivåer av sjukdomsbekämpning och exceptionella långvariga resultat från en modern bioinspirerad fungicid.

Mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.

Legal warning

Re-entry Period

 • 14 dagar

Hazard Statements

 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Precautionary Statements

 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.P391 Samla upp spill.P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Personal Protective Equipment
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Other Restriction of Use

Undvik inandning av sprutdimma.Tvätta noga all skyddsklädsel efter användandet, särskilt handskarnas insida.Vid stänk på huden eller i ögonen - tvätta omedelbart.Tvätta händer och exponerad hud före intag av mat/dryck samt efter slutfört arbete.

Tank mixing

Att blanda produkter för spraybehandlingar kan spara tid och pengar. Det är dock viktigt att testa om produkterna är kompatibla och undvika kombinationer som kan vara giftiga för känsliga grässorter.
Vissa produkter måste tillsättas i en särskild ordning för att risken för inkompabilitet ska minimeras. Den enkla regeln är att följa wwwWales

Kolla GreenCast.se

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Fyll sprutbehållaren till hälften med erforderlig volym rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt den erforderliga mängden Medallion® TL till sprutbehållaren. Rör om blandningen ordentligt före användning och fortsätt röra om under sprutning

Vattenmängd

125 - 500l/ha

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 timme.

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Gör endast mängden spray som krävs för omedelbar användning.

Tank mix stability

Stabil

 • Telefonnummer för nödsituationer
  Nödtelefon Alarm 112
  Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

 • Medallion TL Contact+ – Bio-inspirerad explosiv behandling

  Features

  • Fungerar på svåra att kontrollera sjukdomar som Microdochium i gräs och på markytan
  • Bra sjukdomskontroll vid låga användningshastigheter
  • Formulering med högkvalitativ suspensionskoncentrat och fin fräsning, som optimerar täckning och distribution - i tank och på gräs
    

  Benefits

  • Bio-inspirerad explosiv behandling
  • Mycket regnfast, säkerställer att skyddet förblir på plats när den applicerats
  • Ger en långvarig skydd mot sjukdom​