Qualibra - Vätmedel | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Qualibra

senast uppdaterad:
07.10.2021

Vätmedel

Förpackningsstorlek: 
10 liter och 200 liter
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
Oxirane
Formulering: 
Wetting agent
Verkningssätt: 
Penetrant och Polymer


Qualibra är ett vätmedel för användning på golfbaneytor och idrottsanläggningar. Qualibra är ett spännande nytt koncept inom vätmedel teknik. Med Qualibra, rör vattnet sig snabbt bort från ytan, och sedan hålls jämnare och djupare i rotzonen, för bättre nyttjande. Att starta Qualibra-program tidigare under våren hjälper till att snabbare återhämta gräskvaliteten.

Vätmedel för användning på gräsbevuxna rekreationsområden.

Legal warning

Hazard Statements

 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Precautionary Statements

 • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten..
Personal Protective Equipment
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder

Tank mixing

Kolla GreenCast.se - Art of Application

Implementation particular terms

Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning

Sprutteknik

Fyll spruttanken till hälften med rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt erforderlig kvantitet Qualibra® i spruttanken. Fullfölj fyllningen till erforderlig mängd och fortsätt att röra om under hela sprutningen.Lämna inte sprutvätskan i sprutan under längre perioder (såsom under måltidspauser eller över natten). Preparera endast den mängd sprutmedel som behövs för stunden

Vattenmängd

400 - 1000l/ha

Pressure

Anpassa trycket för varje sprut typ

Regnfasthet

1 timme.

Frost sensitivity

Skydda mot frost . SKAKA VÄL INNAN ANVÄNDNING

Tank mix lifespan

Omedelbar användning.

Tank mix stability

Stabil.

 • Telefonnummer för nödsituationer
  Nödtelefon Alarm 112
  Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

 • Qualibra – Djupare tänkande

  Features

  • Kombinerar en unik och dynamisk penetrant för att flytta fukt, och en kraftfull polymer för att hålla på fukt
  • Med Qualibra, rör vattnet sig snabbt bort från ytan, och sedan hålls jämnare och djupare i rotzonen
    

  Benefits

  • Upprätthålla planthälsa och spelkvalitet
  • Förhindra att dry patch utvecklas
  • Bättre användning av bevattningsresurser
  • Behåll frisk rotmassa