Primo Maxx minskar CO2-avtrycket

Produkter
Image: Shutterstock

Enligt en rapport från centret för sportgrästeknik vid Cranfield University kan användningen av Primo Maxx minska koldioxidavtrycket med upp till 60 procent och dessutom ge betydande ekonomiska besparingar – i genomsnitt 5 000 dollar vid skötseln av en 18-hålsbana.


Koldioxidutsläpp anses vara den viktigaste orsaken till klimatförändringarna och trenden i riktning mot ett varmare klimat. Banskötarna upplever dagligen konsekvenserna, i form av effekter på grästillväxten, skadedjur och sjukdomar – och mer extrema väderförhållanden. De senaste vädermönstren är ett tecken på att förändringstakten ökar. Så här skriver författarna av rapporten, Dr Iain James och Dr Mark Bartlett vid Cranfield University:

Pressen på företagen att ta ansvar för och minska koldioxidsläppen har ökat. När det handlar om sportgräs står estetiken och spelbarheten i centrum och därför krävs ett annat angreppssätt. 

Med utgångspunkt från information i publicerade artiklar, tekniska data från Syngenta och intervjuer med banansvariga och banskötare använde forskarna sig av modellen CranTurfC för att beräkna effekten av Primo Maxx. De kom fram till att programmet kan minska koldioxidutsläppen i samband med skötseln av olika gräsytor med 40–60 procent och minska kostnaderna för grässkötseln med 5–20 procent.

I rapporten framkommer att Primo Maxx har en rad olika fördelaktiga effekter för skötseln av sportgräs, varav den viktigaste är begränsningen av tillväxten under längre tid. ”Begränsningen av tillväxten leder till sänkta kostnader för underhåll, på grund av den mindre klippning, bevattning och gödning som krävs”, skriver forskarna. Ett minskat behov av den fysiska skötseln av gräset har dessutom en stor effekt på koldioxidutsläppen. Dr James betonade att detta har tydliga praktiska konsekvenser, även om forskarna i sin modell behövde förenkla vissa aspekter av turfskötseln för att få fram jämförbara resultat.

Omfattningen av minskningen har ett nära samband med det minskade klippningsbehovet för gräsytor i den här sortens rekreationsområden”, skriver han. För fairways och semiruff, till exempel, kan tiden mellan klippningarna ökas med 50–75 procent, vilket skulle ge en ännu större minskning av koldioxidutsläppen.

Dessutom är det så att ju mer en gräsklippare används, desto mer motorolja förbrukas, vilket har en direkt påverkan på utsläppen och kostnaderna.

I forskarnas beräkning av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna av att använda Primo Maxx ingår även kostnaderna och utsläppen från tillverkningen av produkten.

 Minskning av CO2- utsläppMinskad kostnad
Golf  
Tee39%21%
Greener byggda enligt USGA:s specifikationer43%18%
Övriga greener48%16%
Fairway44%19%
Semiruff58%11%
   
Vintersäsongen  
Professionella banor45%17%

Tabell 1. Minskning av CO2-utsläpp och kostnader för skötsel av golfgräs vid användning av Primo Maxx. Källa: Cranfield University Centre for Sports Surface Technology

Vi har visat att Primo Maxx ger ett betydligt mindre CO2-avtryck än konventionella turfskötselprogram på alla sportgrästillämpningar. De ekonomiska besparingar är i hög grad kopplade till att utseendet är viktigt på en golfbana – ju större underhållskostnad, desto större besparing.

Besparingar

För en golfbana beräknar CranTurfC-modellen att ett normalt underhåll av en USGA-green ger ett koldioxidutsläpp på 29 kg per 100 m2. När gräset behandlas med Primo Maxx minskar utsläppen med 43 procent, till mindre än 17 kg per 100 m2.

För en semiruff är utsläppet normalt sett 5,5 kg per 100 m2 vilket minskar med nästan 60 procent, till mindre än 2 kg per 100 m2.

På en typisk 18-hålsbana med USGAgreener uppskattas det totala CO2- avtrycket minska från 3570 till 1862 kg per år (48 procent). Samtidigt minskar underhållskostnaderna från 40 654 euro till 34 804 euro per år (14 procent).

Perfekta planer

För sportgräs som används under vinterhalvåret, till exempel på fotbollsplaner uppskattar Cranfield-modellen att en plan av standardstorlek (70 x 100m) ger ett årligt utsläpp på 1270 kg vid normal skötsel. Om Primo Maxx används minskar koldioxidutsläppet till 705 kg per år – en minskning med 45 procent. De ekonomiska besparingarna beräknas uppgå till 30 euro per 100 m2, vilket motsvarar 2 100 euro per år och fotbollsplan.

Fotbollsplaner för motionsidrottare kräver mindre underhåll och producerar därmed mindre utsläpp - 508 kg CO2 per år vid normalt underhåll – men här är besparingspotentialen ännu större: utsläppen kan minska med över 50 procent, till 245 kg CO2 per fotbollsplan. En kommun med 10 fotbollsplaner kan därmed minska koldioxidavtrycket med över 2 600 kg per år.

Kväve-effekten

I sin rapport nämner forskarna att Primo Maxx även kan påverka utsläppen av växthusgaser när det används i kombination med kväve.

När kvävegödning tillsätts utgörs upp till 1 procent av utsläppet av dikväveoxid. Om till exempel en USGA-green behandlas med 190 kg/ha under en säsong skulle utsläppet av dikväveoxid bli cirka 1,9 kg per år. Detta kan tyckas obetydligt, men eftersom dikväveoxid har 300 gånger större påverkan på den globala uppvärmningen än koldioxid, motsvarar utsläppet 589 kg koldioxid per hektar och år.

Det är visserligen fortfarande nödvändigt att tillsätta kväve vid användning av Primo Maxx – Syngenta rekommenderar att en liten mängd kväve tillsätts i tanken vid alla behandlingar – men både forskare och banskötare har antytt att det skulle kunna gå att minska mängden tillsatt gödning.

Ovanstående ekvation för kväveutsläpp kan tillämpas på alla kvävehaltiga ämnen, inklusive gräsklipp. När gräsklippet får ligga kvar på ytan frigörs snabbt en viss mängd kväve. Processen sker även vid kompostering, men då under en längre tid. Eftersom Primo Maxx kan minska klippningsbehovet med upp till 80 procent minskar även utsläppen av dikväveoxid i motsvarande grad.

En annan faktor att ta med i beräkningen är att gräs tar upp koldioxid från luften genom fotosyntesen. När gräset behandlas med Primo Maxx använder det en stor del av energin till att producera nya rötter och koldioxiden ”låses in” i plantan under längre tid jämfört med gräs som klipps och komposteras. Fördelar för miljön

Primo Maxx har en stor effekt på växtsystemet och kan komma att spela en stor roll för ett hållbart underhåll av gräsytor i rekreationsområden.